Om GDPR / About GDPR

Sedan 25 maj 2018 arbetar LIMUS Musikskola AB efter den nya dataskyddsförordningen (GDPR), Den innehåller regler om hur företag och organisationer ska behandla personuppgifter. GDPR, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL), syftar till att stärka den enskildes integritet.

Våra elevers och deras föräldrars personuppgifter som till exempel namn, adress, e-mail och telefonnummer lagras tryggt hos oss på en lokal dator. Vi använder oss inte av några molntjänster. LIMUS använder personuppgifterna till att t.ex. skicka ut välkomstbrev, terminsinformation och faktura. En del uppgifter, som namn, födelseår på eleven och kontaktuppgifter, lämnas vidare till läraren.

Personuppgifter som har lämnats vidare till läraren skall läraren själv radera 6 månader efter att eleven har slutat. Inom LIMUS arkiv behålls personuppgifter upp till 2 år efter att eleven har slutat. De kan i vissa fall användas för t.ex. utskick gällande konserter, workshops eller annat som relateras till vår verksamhet.

Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter till tredje personer utanför LIMUS.
Våra elever och deras föräldrar kan när som helst begära arkivutdrag gällande deras sparade personuppgifter.

In English:

On the 25th of May 2018 LIMUS applied the new General Data Protection Regulation – GDPR. It contains rules on how companies and organisations are allowed to handle personal data. In Sweden, GDPR replaces the Personal Data Act (PUL). It aims to strengthen the integrity of the individual and give citizens more control over their personal data.

Your personal information such as name, adress, e-mail, telephone number etc. are safely stored with us on a local hard drive. We do not use any cloud services.  LIMUS uses the personal data to send out welcome letters, term information and invoices. Some data, such as name, birth year and contact details, are forwarded to the teacher.

Personal data forwarded to the teacher is to be deleted by the teacher within six months after the student has cancelled their course.

On LIMUS main archive personal data is stored up to two years after the student has cancelled their course. In some cases, this data may be used for information regarding concerts, workshops or other things pertaining to LIMUS.

We never forward personal information to external parties outside LIMUS.
Our students and their parents can at any time request archive excerpts regarding their stored personal data.