ABRSM – Vad är det?

Practical Grades Exams. Music Theory Exams. Performance Grades Exams.
LIMUS ABRSM Performance Days
LIMUS Extensive Grades Exams in Music (LEGS)

För anmälan, tider och avgifter se ABRSM- inför din anmälan. 

Sedan 2001 har Gabriele Katthän varit ledare för internationellt erkända musikcertifieringar, så kallade ”Grades-examen”, enligt The Associated Board of the Royal Schools of Music i England. 2014 utökades ledningsgruppen med Fredrik Schützer, DiplABRSM och LRSM, och 2020 med Mohan Zheng, DiplABRSM och LRSM. Fram till 2022 har ett tjugotal engelska examinatorer hälsat på i Lund och bedömt totalt nästan tusen kandidater från LIMUS.  Som auktoriserad venue tar LIMUS emot även externa kandidater och deras lärare. Här har det växt fram en årlig festival för lärare från hela södra Sverige att mötas och utbyta tankar kring högkvalitativ musikutbildning. ABRSMs egen hemsida: www.abrsm.org

Syftet för eleven är stimulans och synliggörande av utveckling. Många unga gillar att sätta upp mål och få bekräftelse från en erkänd internationell musikpersonlighet. Vi backar upp, men vi styr inte. Deltagandet är helt frivilligt. Har en elev inte nått fram till att kunna prestera sitt bästa kan det hända att vi råder till att istället arbeta fram till nästa tillfälle. Man skall kunna känna sig stolt och nöjd efter sin examen.

För oss som skola är själva examineringen mindre viktig än den omfattande läroplanen som ligger bakom själva examen.  Den bygger på helhetssyn för musikens alla byggstenar och inte bara kring den speltekniska utvecklingen. Vi vet att en sådan utbildning ger fördjupad glädje för den som musicerar. Den frigör spelaren till att ta egna beslut och forma musiken individuellt. Autentiskt spel är en förutsättning för livslång musikglädje. ABRSM tillhandahåller dessutom utmärkt undervisningsmaterial som förnyas ständigt.

Samtidigt utgör bedömningen av en extern examinator en kontinuerlig kvalitetssäkring för vår undervisning.  Det är alltid lika spännande när den nya repertoarkatalogen ges ut med härlig musik och många ”teaching points”.  Många av våra lärare har egna ABRSM- examen och har gått på fortbildningar. Se listan här.

Mellan 2001 och 2022, alltså under hela 21 år, genomförde ledningsteamet  ”Practical Grades Exams”. De finns för alla instrument och sång och sträcker sig från en prep-nivå upp till nivå VIII. Därefter finns även 3 diplomnivåer till. Nivåerna är inte åldersrelaterade utan man anmäler sig när man känner sig redo.

Practical Grades Exams består av TVÅ delar

1.) En repertoardel med 3 obligatoriska stycken från tre olika epoker som man väljer från en katalog. Här testas teknisk kontroll över instrumentet, uttrycksstyrka och stilkänsla.
2.) En tilläggsdel bestående av
 – Förståelse och färdigheter för musikaliska grundelement: skalor, arpeggier.
– Läsförståelse: s k ”Sight reading” eller Prima Vista-spel
– Gehörsförståelse, s k ”Aural Tests”, flera olika inkl ”Listening by understanding”.

Allt ska förberedas mycket noga. Kraven för varje nivå finns tydligt beskrivna i en ”syllabus” för varje instrument och varje nivå. Betygskriterierna är helt transparenta och bra hjälp i arbetet. De finns här.  Vi är oerhört stolta över att våra kandidater år efter år har bedömts med mycket höga poäng. För att undervisa alla element måste eleven ha en lektion på minst 45 minuter/vecka. Från och med nivå IV krävs en lektion på 60 minuter/vecka. Anmälan till kurs 2b och 2c här.  Förutom lektionerna krävs regelbunden och medveten övning hemma.

Parallellt med de praktiska examina erbjuder ABRSM examen i musikteori. Deras innehåll följer de praktiska nivåerna. Det blir ett genomtänkt nätverk som kopplar ihop spelandet med kunskap.  För att göra examen i musikteori behöver man gå en extra kurs. Vi undervisar musikteori i små grupper och läsårskurser. Det är mycket skrivande för hand och en fantastisk bra grund för att skapa egen musik. Anmälan här.  För att komma vidare med praktiska examen efter nivå V som måste man också ha godkänt i musikteori nivå V. Nuförtiden skrivs prov online. LIMUS är auktoriserat att ordna s k ”Proctored exams”. Alla teorielever skriver sitt online-prov samtidigt på skolan.

Sedan 2023 har England tyvärr slutat skicka sina examinatorer utomlands. Många pedagoger i hela världen har bett ABRSM att tänka över detta beslut. Vi saknar det personliga mötet med de excellent utbildade engelska pedagogerna- och musikerna.

Just nu erbjuder ABRSM enbart online- examen som kallas ”Performance Grades”. De består enbart av EN del, repertoardelen, som har utökats till fyra stycken. De ska filmas i sträck och skickas in till England. Därefter får man en skriftlig bedömning av en av de engelska examinatorerna. Nivåerna är samma som i Practical Grades vilket tyvärr ofta leder till förväxling. Det är viktigt att veta att dessa Performance Grades bara innehåller HALVA delen av en Practical Grade.

Eleverna på LIMUS behöver egentligen inte särskild övning i ”Performance”. Skolan ordnar många konserter och möjligheter att växa på scenen inför en äkta publik. Men skolans styrelse beslutade ändå  i nov 2023 att ge elever som vill göra ABRSMs online-prov bästa möjliga stöd. Kandidater måste starta med förberedelsen under höstterminen och kan då bli klara för inspelning i maj.

LPD: LIMUS ABRSM Performance Days

Med start 2024 ordnar vi LIMUS ABRSM Performance Days varje år i maj.  Under tre/fyra dagar kan högkvalitativa inspelningar göras under handledning av våra pedagoger.  Vi ordnar plats i Clara Schumann-salen, en välstämd flygel, bra inspelningsutrustning och en duktig filmare.  Vi ordnar också ackompanjatör samt, om möjligt, coachning av den egna läraren. Inspelningstillfället kommer likna examenstillfället där kandidaterna kan känna sig väl omhändertagna och prestera som bäst. Det inspelade materialet skickar kandidaten sedan själv in till ABRSM för bedömning. OBS: En förälder till kandidaten måste närvara vid inspelningen för att sedan autenticera inspelning gentemot ABRSM  vid inlämning. Anmälan senast 8 april 2024 här: LIMUS Performance Grades days Externa elever är välkomna i mån av plats.

LEGS: LIMUS Extensive Grades Exams

LEGS: Kunskapsdelen som ingår i Practical Grades är avgörande för autentiskt musicerande. Vi fortsätter använda ABRSMs utmärkta material för skalor/arpeggier, sight reading och utveckling av lyssnande/hörförståelse.

Med start 2024 tar vi eget ansvar och ordnar egna LIMUS Extensive Grades Exams (LEGS) Här kan kandidater testa hur långt de har kommit med sina färdigheter för och förståelse av musikaliska grundelement samt läsning och lyssning. Vi använder samma material som gäller för ABRSM practical exams och samma bedömningsmall. Varje kandidat får en individuell utvärdering, tips för framtida övning och ett LEGS – certifikat.

LEGS ordnar vi under påsklovsveckan i samband med en 2-dagars workshop. Siktar man på att göra ett prov i Music Performance Grades råder vi till att först ha gjort motsvarande nivå på LEGS. Sista dag för anmälan 2024 är den 8 februari.  Anmälan LEGS workshop + examen

Annat bra att veta:

Kopior är förbjudna. Repertoarsamlingar, om man inte har stycken i andra böcker, böcker för skalor, sightreading samt en mängd kompletterande övningsmaterial och olika appar finns i ABRSMs webbshop här.

Nya elever på LIMUS: Vill man få hjälp att göra en examen måste man ha gått hos oss minst två hela terminer för att kunna anmälas under termin tre. Det är alltid läraren som i samråd med eleven bestämmer adekvat nivå på provet.

Elever som även har en extern lärare: Det händer ganska ofta att våra specialutbildade lärare ska ”pusha” en annan lärares elev genom en examen. Det är sällan till elevens gagn. Vi avråder starkt ifrån att elever under 12 år går för två olika lärare i samma instrument. Vill man ändå det, så krävs ett nära samarbete som alltid måste börja med ett möte där elevens behov kartläggs. Det absolut bästa är om den externa läraren följer med till några lektioner och lär sig själv att ta ansvar för att förbereda eleven. Vi vill påpeka att vi INTE samarbetar med privata lärare som kringgår momslagen. Upptäcker vi att våra elever går för en annan lärare utan att det har tagits upp med oss kan våra lärare avböja att jobba med ABRSM- material.

Fortbildning för externa lärare: ges årligen. Anmälan här.

© Gabriele Katthän 2024-02-09