LIMUS Information med anledning av coronaviruset

Ny information 2020-07-12
(In English below)

Om inte annat anges gäller följande regler fram till 2020-12-20:

1.) Våra individuella lektioner med grundskole- och gymnasieelever och med vuxna pågår som vanligt. Även lektioner med små grupper , t ex Music Kindergarten, pågår som vanligt. Lektioner med större ensembler, t ex Musikchecksensemblen, ges utifrån en bedömning av det aktuella läget i Lunds Kommun. Tills vidare tillåter vi ensembler med upp till 22 elever. 

2.) Elevkonserter ges med en begränsning till totalt närvarande 50 personer. Vid vissa konserter kan det betyda att antalet medverkande och antalet anhöriga i publiken begränsas.  Vi har garderat oss genom att erbjuda fler och mindre konserter (klasskonserter)  Vissa konserter dubbleras. Som komplettering för konserter erbjuder vi även digitala arrangemang som t.ex. Ständchen

3.) Hälsoregler: Alla personer som kommer in i våra hus ska noga tvätta händerna med tvål och använda desinfektionsmedel efteråt. Elever som är febriga, har en rinnande näsa eller kraftig hosta ska inte komma på lektionen utan boka av den enligt våra regler.
Sjuka elever på linje 2, ej musikcheck, kan flexa två lektioner till digitala lektioner alternativt flytta dem till en reservvecka i slutet på terminen. Ombokning måste sker enligt våra regler.
På våra konserter får enbart helt friska elever medverka.
Vi håller ett gott avstånd till varandra och undviker fysiska kontakter.

4.) Instrument som används av många personer, tex våra pianon desinficeras dagligen.

5.) Undervisning online ges vanligtvis inte. Skulle Lunds eller Staffanstorps kommun pga Coronaviruset neka oss tillgång till skollokaler, så  förbehåller vi oss rätten att antingen flytta lektionerna tillfälligt till våra egna lokaler eller att tillfälligt ställa om till digitala lektioner.

6.) Begränsning av antal personer i våra hus. Vi ber alla föräldrar att INTE följa med in i husen. Lämna ert barn  + läxpärm + noter i dörren. Efter lektionen möter ni barnet i dörren. OBS! Kom i tid, vi vill helst inte ha barn väntande mer än 5 min i korridoren. Har man frågor till läraren går det bra att ringa påföljande dag under förmiddagen. Använd läxpärmen för ökad information och kommunikation.
Undantag: Föräldrar till barn i de yngre grupperna på Music Kindergarten (om nödvändigt) samt föräldrar med särskild tillåtelse får vara med på lektionerna.
Ser du en vuxen inne hos oss som inte är förälder? Då är det säkerligen en av våra vuxna elever.
Sjuk förälder? Om ditt barn får lov att gå i förskola/grundskola så får det också komma till oss.
 
7.) Prova- på dagen (Västerdagen) 22 aug är inställd.
Konserten 30 aug på Palladium med Concertino är inställd.
Musiksagan 16 nov är inställd.
För arrangemang som genomförs se här.

Med vänlig hälsning, Skolledningen

***

Unless otherwise stated, the following rules apply until 2020-12-20:

1.) Our individual lessons with primary- and secondary school students and with adults take place as usual. Lessons with small groups, such as Music Kindergarten, also take place as usual. Lessons with larger ensembles, such as the Music Check Ensemble, are given based on an assessment of the current situation in Lund Municipality. For the time being we allow ensembles with up to 22 students.

2.) Student concerts are given with a limit to a total of 50 people present. At some concerts this may mean that the number of participants and the number of relatives in the audience is limited. We have protected ourselves by offering more and smaller concerts (class concerts) Some concerts are doubled. In addition to concerts, we also offer digital events such as Ständchen

3.) Health rules: All people who enter our houses must carefully wash their hands with soap and use disinfectant afterwards. Students who are feverish, have a runny nose or a severe cough should not come to the lesson but cancel it according to our rules.
Sick students in our line 2, not music checks, can flex two lessons into digital lessons or move them to a reserve week at the end of the semester. Rescheduling must be done according to our rules.
Only completely healthy students are allowed to participate in our concerts.
We keep a good distance from each other and avoid physical contacts.

4.) Instruments used by many people, such as our pianos are disinfected daily.

5.) Online tuition is usually not provided. Should the municipality of Lund or Staffanstorp due to the Corona virus deny us access to school premises, we reserve the right to either move the lessons temporarily to our own premises or to temporarily switch to digital lessons.

6.) Limitation of the number of people in our houses. We ask all parents NOT to come into the houses. Leave your child + homework folder + sheet music at the door. After the lesson you meet your child at the door. NOTE! Arrive on time, we prefer not to have children waiting more than 5 minutes in the corridor. If you have questions for the teacher it is a good idea to call the following day before lunch. Use the homework folder for increased information and communication.
Exceptions: Parents of children in the younger groups at Music Kindergarten (if necessary) and parents with special permission may participate in the lessons.
Do you see an adult inside who is not a parent? Then it is certainly one of our adult students.
Sick parent? If your child is allowed to go to preschool/primary school, he or she may also come to us.

7.) Try- out day (Västerdagen) 22 Aug is canceled.
The concert 30 Aug at Palladium with Concertino is canceled.
The music saga 16 Nov is canceled.
For events that are preformed see here.
 
Best regards, The Board of LIMUS
 
***

Ny information 2020-04-12
(In English below)

Från och med nu efter Påsk vill vi begränsa antalet personer som kommer in i våra hus.

Vi ber er därför vänligen att vänta ute under lektionstiden. Lämna ert barn i dörren – glöm inte att skicka med läxpärm och noter – och påminn barnet att första sak att göra inne är att tvätta händerna ordentligt.  Efter lektionen möter du barnet i dörren. 

Just nu ber vi också om att inga föräldrar sitter med på lektionerna. Undantag är våra yngsta elever upp till max 5 år och elever i vår Music Kindergarten.  För att ytterligare stoppa flödet av personer, har vi tagit bort koden vid ytterdörren på Helgeandsgatan. Just nu kommer alltså bara lärarna in och det är också de som släpper in eleverna. Dessa begränsningar gäller minst till och med 15 maj.

MVH, Skolledningen

***

After the Easter weekend, we would like to limit the amount of people who are in our facilities at once. 

We now kindly ask you to wait outside the facilities during the lesson. Leave your child at the door – don’t forget to give him/her the homework folder and the music notes – and remind your child that the first thing to do inside is to wash your hands. After the lesson you will meet your child at the door. 
We also kindly ask that no parents are in the room during the lessons. 
The only exception is our youngest students, up to 5 years old, and students in our Music Kindergarten. To further stop the flow of people, we have disabled the door code at Helgeandsgatan. Currently, only the teachers have access and it is they who let the students in.
These limitations are valid until at least the 15th of May. 
 
Best regards,
The Board of LIMUS
 
 
Ny information 2020-03-20
(In English below)
 
För närvarande fortsätter våra individuella lektioner och lektioner för små grupper som vanligt. Reguljära lektioner via Skype ges inte just nu.
 
LIMUS förbehåller sig att flytta undervisningsveckor till senare under terminen, se veckoschemat.
LIMUS kan också besluta att enstaka undervisningsveckor ges via Skype.
Det senare kommer enbart ske om Lunds Kommuns grundskolor stängs.
 
Elever på linje 2 som är sjuka och anmäler detta minst 48 i förväg kan flexa 2 lektioner per termin. OBS, andra regler gäller för elever som startade sent på terminen. Om läraren godkänner detta kan dessa flexlektioner kan användas som Skypelektioner redan nu.
 
Musikcheckselever kan tyvärr inte flexa lektioner. Lektioner som missas pga att kommunen har stängt lokaler som tex Medborgarhuset i Staffanstorp ska troligen tas igen.  I nuläget saknar vi konkret information.
Musikcheckselever i Lund är igång som alla andra elever.
 
En sjuk lärare kan välja att flytta lektionen till senare tidpunkt eller skypa lektionen.
LIMUS använder sig aldrig av externa vikarier.
 
MVH,
Skolledningen 
 
***
 
Currently, all of our individual lessons and lessons in small groups continue as usual. Regular lessons are not given via Skype at the moment.
 
LIMUS reserves the right to move lesson weeks to later in the term, see Terminstider och undervisningsveckor
LIMUS may also decide to give lessons via Skype for one or a few weeks. This will only happen if it is decided that the elementary schools of Lunds kommun should close down.
 
Students in our Line 2 who are sick and gives notice at least 48 hours in advance, can replace a maximum of two lessons per term. OBS – other rules apply to students who started late in the term.
If the teacher gives his/her permission, these two replacement lessons can be used as Skype lessons already now.
 
Students registered with us through Lunds music cheque cannot replace lessons. They have lessons as usual.
Lessons missed because Staffanstorps Kommun has shut down facitilites (Uppåkraskolan in Hjärup, Medborgarhuset in Staffanstorp) will probably be replaced. We are waiting for more information from Staffanstorp kommun.
 
A sick teacher can choose to move the lesson to a later date or give the lesson via Skype.
LIMUS never employs external substitute teachers.
 

Best regards,

The Board of LIMUS Musikskola
 
———————————————————————————————-
 
Nya informationer 2020-03-18
(in English below)
 
Tills vidare fortsätter vår individuella undervisning, oberoende om eleven går i grundskola eller i gymnasieskola.
Små grupper, t.ex. i Musikteori, fortsätter.
Våra äldre elever med klippkort bestämmer sina lektionstillfällen individuellt med sin lärare.
Förskolekurserna i små grupper fortsätter. Vi håller på att förbereda ett nytt beslut.
 
Vår undervisning i Medborgarhuset/Staffanstorp och på Uppåkraskolan/Hjärup pausar. Vi får inte tillgång till lokalerna.
 
Skype: Vi förbereder att lägga en del lektioner på Skype. Meddela gärna din lärare om du har tillgång till Skype.
Ifall LIMUS beslutar att reguljära lektioner kan flyttas till Skype informerar vi eleverna via e-post.
 
ABRSM: England meddelar att examen i vecka 20 inte genomförs. Det påverkar 59 av våra elever.
Vi flyttar vårt påsklovsläger för ABRSM-kandidater till en senare tidpunkt.
Vi kommer kompensera med interna ABRSM-uppspelningar och interna provprov.
 
MVH Skolledningen / Lärarteamet på LIMUS
 
***
 
Currently, all of our individual lessons continue as usual, regardless of the students age or if they are in primary/elementary school or in high school.
 
Small groups, for example Music Theory, continue as usual. 
Students with punch card tickets (“Tioklippkort”) plan their lessons individually with their teacher. 
Preschool courses (Music Kindergarten) in small groups continue.
We are preparing to make another decision. 
 
Our lessons at Medborgarhuset (Staffanstorp) and Uppåkraskolan (Hjärup) are currently put on hold. We cannot get access to these facilities. 
Regarding Skype: We are preparing to be able to give some of the lessons online via Skype. Notify your teacher if you have Skype access. 
If LIMUS makes the decision that regular lessons can be moved to Skype, we will let the students know by e-mail. 
 
Regarding ABRSM: England has notified us that the exam in week 20 will not be taking place. It will affect 59 of our students. 
We are moving our day camp for ABRSM-candidates to a later date. 
We will compensate with internal ABRSM-mock tests and internal miniconcerts. 
 
Best regards,
The Board and all of the Teachers at LIMUS
 
—————————————————————————————————————

Ny information från LIMUS 2020-03-13:
(in English below)

LIMUS Musikskola tar noga del av alla informationer och riktlinjer som ges för att bromsa smittorisken för Corona.

Följande gäller tills vidare:

All undervisning som ges individuellt och i små grupper fortsätter enligt vårt reguljära schema.
Våra vanliga återbuds – och uppsägningsregler gäller.

Det kan bli aktuellt att pausa någon undervisningsvecka och i så fall återkommer vi i den här tråden.

Beslutas det att Lunds skolor stängs ner, så flyttas även på LIMUS resterande undervisningstillfällen till slutet av terminen eller till början av höstterminen. Det kan också bli aktuellt att LIMUS beslutar att lektioner med Skype kan användas istället för fysiska lektioner.

Inga elever ska spela på klasskonserterna 14/3, ensemblekonserterna 28/3 och 4/4 samt lunchkonserten 8/4! Vi använder istället repertoaren senare denna termin eller till hösten.

Dessa konserter överstiger inte regeringens riktlinjer för 500 personer på samma ställe. Men vi är lite extra försiktiga med detta. Troligen kommer några lärare att spela på dessa konserter – kom och lyssna på oss ifall du och dina barn är friska!

Angående familjekonserterna den 1 maj i Maria Magdalena Kyrka ber vi att få återkomma.

Vi vill tacka våra elevföräldrar för alla kloka synpunkter!
Fortsätt att ta ansvar, tvätta händerna innan lektionen och skicka inte hostiga, snuviga, febriga barn till oss.

Med vänlig hälsning
/ Styrelsen på LIMUS Musikskola
2020-03-13

***
LIMUS International Music School takes part of all the national guidelines and precautions regarding the Corona virus outbreak.
Currently, these conditions apply:

All individual lessons, and lessons in small groups, continue according to our regular schedule.
Our Terms and Conditions regarding cancellation and rescheduling apply.

In case one of our teaching weeks will have to be paused, we will return with info on this page.

If there is a decision to close down the schools in Lund, the remaining lessons at LIMUS will have to be moved to the end of the term or the start of next term. In this case, Skype lessons may also be used to replace regular lessons.

No students are playing at our class concerts 14/3, the ensemble concerts 28/3 and 4/4 or the lunch concert 8/4. Instead, we will use the repertoire for later arrangements this term or the next.

These concerts do not exceed the governments recommendations of a maximum of 500 people at the same venue. But we have decided to be extra careful. Probably some of our teachers will play at these concerts instead, and you are welcome to come and listen if your children are healthy!

Regarding the family concerts 1st of May at Maria Magdalena Kyrka, we will have to get back to you.

Many thanks to our parents for all your sensible advice!
Continue to take responsibility, wash your hands before the lesson and do not send children with sickness and/or fever to us.

Best regards
/ The Board at LIMUS Musikskola
2020-03-13

——————————————————————————————-

Extra info om coronaviruset 2020-02-28:
(in English below)

På LIMUS Musikskola följer vi skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilken område de har rest.
Folkhälsomyndighetens information
Har man vistats i riskområden där viruset sprids ska man genast meddela skolledningen, Gabriele Katthän/Fredrik Schützer och ha en dialog. Rekommendationen är att den personen stannar hemma/arbetar hemifrån i 14 dagar. Vår individuella undervisning kan tillfälligt ges via telefon eller skype.
Våra vanliga uppsägnings- och återbudsregler gäller. På linje två kan två – men inte fler – lektioner per termin flexas till en reservvecka. Förutsättningen är att återbud sker 48 timmar i förväg. Annars förfaller lektionen och måste betalas.
Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten innan lektionen.
MVH/Styrelsen på LIMUS Musikskola
2020-02-28

***

LIMUS International Music School follows the recommendations of the Swedish National
Agency for Education (Skolverket) and the Public Health Agency of Sweden
(Folkhälsomyndigheten).

From an infection prevention perspective, there is currently no reason
for healthy students returning from a trip to stay home from
school. The same applies to the staff, regardless of which area they
have traveled in.
Information from the Public Health Agency of Sweden

If you have been staying in one of the risk areas where the virus is
spread, you should immediately notify the school principal, Gabriele
Katthän/Fredrik Schützer and have a dialogue. The recommendation is
that the person stays at home/works from home for 14 days. Individual
lessons can be temporarily provided by telephone or Skype.

Our regular cancellation policy applies. On our program 2 (Att växa med musiken) you may reschedule two lessons per term (at most) to the replacement weeks. In order to
replace a lesson, you need to make a cancellation to your teacher 48
hours (at the latest) before scheduled time. Otherwise, the lesson
will expire and must be paid.

Take care of hand hygiene and wash your hands with soap and water
before your lesson.”

FAQ in English:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

BR / The Board at LIMUS Musikskola
2020-02-28